Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Statut Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach

STATUT
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach
Rozdział I:
Postanowienia ogólne


§1.Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół jest jednostką organizacyjną Gminy Brody.

§ 2.
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, zwany w treści Statutu "Zespołem" działa na podstawie:

1. uchwały Nr X/112/2005 z dnia 9 grudnia 2005r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Brody - Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.
2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami/,
3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,
4. niniejszego Statutu.

§ 3.
Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy Brody.


Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
1. Obszar działania, zadania, rodzaje usług.


§ 4. Obszarem działania Zespołu jest teren gminy Brody.

§ 5.
Do zadań Zespołu należy:

1. obsługa administracyjna, organizacyjna, finansowa, gospodarcza szkół podstawowych i gimnazjów, świetlic szkolnych, oddziałów zerowych, dowozów uczniów do szkól, przedszkoli i stołówek,
2. obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czynnych i emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół,
3. inne nie wymienione wyżej, a wynikające z bieżących potrzeb obsługiwanych jednostek - stypendia szkolne.

§ 6.
Zadania swe Zespół realizuje poprzez następujące rodzaje usług:

1. Prowadzenie rachunkowości: urządzenia syntetyczne i analityczne, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
przeprowadzanie inwentaryzacji. Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej szkół.
2. Udzielanie porad w zakresie planowania finansowego przez szkoły w szczególności przygotowanie danych do sporządzenia projektu planu finansowego tych jednostek - zgodnie z wymogami przepisów prawa budżetowego, w uzgodnieniu z dyrektorami placówek.
3. Prowadzenie akt osobowych pracowników podległych szkół oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
4. Obsługa administracyjna związana z prowadzeniem korespondencji, sporządzaniem zaświadczeń i
innych dokumentów.
5. Opracowywanie zbiorczych informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego.
6. Obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czynnych i emerytowanych nauczycieli
i pracowników szkół i z terenu gminy.
7. Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących Zespołu oraz zbiorczych ze szkół.
8. Analiza projektów organizacyjnych szkół i przedstawianie Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.
9. Dokonywanie analiz organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonowania szkół oraz świetlic prowadzących żywienie dzieci w szkołach.
10. Pomoc dyrektorom placówek w organizowaniu, zaopatrzenia w sprzęt, pomoce naukowe, druki organizacyjne itp.
11. Prowadzenie i obsługa zakładowego archiwum dotyczącego szkół, dokumentacji osobowej, płacowej itp.
12. Nadzorowanie prawidłowego wykonania przez placówki przyznanych środków budżetowych, pozabudżetowych i specjalnych.


2. Zarządzanie i organizacja Zespołu.

§7.1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. W przypadku nieobecności zastępstwo pełni Główny Księgowy
3. Kierownik samodzielnie w granicach swoich uprawnień podejmuje decyzje dotyczące Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Kierownik Zespołu jako kierownik jednostki organizacyjnej Gminy działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

§ 8. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności wynikających z prawa pracy;
2. organizacja bieżącej pracy Zespołu;
3. nadzór nad terminowym i zgodnym z przepisami załatwianiem spraw należących do Zespołu;
4. koordynowanie racjonalnego wykorzystywania czasu pracy pracowników;
5. sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem;
6. opracowanie projektów uchwał Rady Gminy zarządzeń Wójta oraz innych wewnętrznych aktów Zespołu;
7. sporządzanie prognoz analiz sprawozdań, informacji wynikających z zadań statutowych Zespołu;
8. współdziałanie w szczególności z samorządem gminy, jednostkami organizacyjnymi i jednostkami
pomocniczymi gminy, urzędami szczebla wyższego;
9. bieżąca współpraca z dyrektorami;
10. wykonywanie innych zadań na podstawie porozumień zawartych z dyrektorami obsługiwanych jednostek.

§ 9.1. Kierownik Zespołu jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta.
2. Zatrudnienie Kierownika jest poprzedzone konkursem.
3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy.

§ 10.1.
Zadania swe Kierownik realizuje przy pomocy zatrudnionych w Zespole pracowników.

2. Kierownik Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole.
3. Zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają stosowne przepisy.

§11.1.
Regulamin organizacyjny określi Kierownik i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia

2. Wykaz palcówek oświatowych i jednostek obsługiwanych przez Zespół, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Realizacja zadań Zespołu.

§ 12.1.
Zespół realizuje swe zadania we współpracy z dyrektorami obsługiwanych szkół w oparciu o zawarte porozumienia.

2. Zespół jest zobowiązany gromadzić dokumentacją w zakresie zawartych porozumień i ich realizacji.

§ 13.1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich obsługiwanych szkół.

4. Gospodarka finansowa Zespołu.

§14.1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na podstawie własnego planu finansowego oraz zatwierdzonych planów finansowych dla szkół i innych zadań.
2. Projekt planu finansowego określający środki niezbędne dla funkcjonowania Zespołu składa Kierownik Zespołu w terminach przewidzianych w uchwale o procedurze uchwalania budżetu wraz z zestawieniami zbiorczymi planów finansowych szkół i innych.


§ 15.1.
Pozastatutowe zlecone formy działalności Zespół obsługuje ze środków podmiotów zlecających, rozliczenia dokonywane są w formie rachunku dochodów własnych jako działalność pozabudżetowa.


5. Nadzór i kontrola nad działalnością Zespołu.


§16.1.
Uprawnienia kontrolne względem Zespołu realizuje Rada Gminy za pośrednictwem swych organów, które dokonują okresowych kontroli i oceny działalności Zespołu, w szczególności w zakresie:

- realizacji zadań statutowych, a w tym dostępności i poziomu świadczonych usług,
- realizacji planu finansowego Zespołu i placówek.


Rozdział III:
Postanowienia końcowe

§17.Wójt Gminy w drodze zarządzenia może nałożyć na ZOEAS realizację zadań obronnych i kryzysowych.

§ 18. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.


§ 19. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Statutu


Wykaz palcówek oświatowych i jednostek obsługiwanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach:

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie,

2. Szkoła Podstawowa w Brodach,
3. Szkoła Podstawowa w Dziurów,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Barańskiego w Krynkach,
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubieni,
6. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie
7. Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Krynkach,
8. Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (STATUT.pdf)STATUT.pdfZałącznik do Uchwały Rady Gminy w Brodach - Statut.Monika Sadowska916 kB2015-02-20 13:19
Pobierz plik (UCHWALA.pdf)UCHWALA.pdfUchwała Rady Gminy w Brodach w sprawie wprowadzenia statutu.Monika Sadowska303 kB2015-02-20 13:18